DÜNYADA İLK POSTA PULLARI

DÜNYADA İLK POSTA PULU

1840 yılına kadar henüz posta pulu yoktu. Dağıtıcılar mektubu sahibine (alıcısına) verir ve posta ücretini alırdı. Bir gün İngiltere’¬nin küçük bir kasabasından birinde, pos¬tacı, fakir bir kıza mektup getirir, kızcağız mektubu alır ve ücretini sorar. Postacı üc¬retin bir Shilling olduğunu söyleyince fakir kız parası olmadığını beyanla mektubu pos¬tacıya iade eder. Hâdiseye şâhit olan bir yolcu, kızın haline acıyarak, bir Shilling! ödeyip mektubu alarak kıza verir. Postacı gittikten sonra, genç kız mektubu almayışını şöyle izah eder; Biz çok fakiriz, kardeşim başka bir şehirde çalışı¬yor, posta ücreti fakirlere çok ağır geliyor, bunun için karde¬şimle bir usul bulduk, zarfların üzerine bizce malûm işaret¬leri koyarak birbirimizle haberleşiyoruz. Postacıdan mektu¬bu alıp zarfın üzerindeki malûm işaretleri okuyor ve sonra da iade ediyoruz. Esasen mektubun içindeki boş kâğıttır, iza¬hatı hayretle, müteessir ve şaşkın şaşkın dinleyen yolcu za¬manın posta nâzın olan Rowland Hill idi.
Seyahat dönüşü Rowland Hill, hükümete bir teklifte bu¬lunur: Halkın ve Hâzinenin zarar görmemesi, posta ücretinin gönderenden alınması ve bu suretle Hâzineye bir gelir kay¬nağı temin için pul ihdasını teklif eder. Rowland Hill’in plâ¬nı, Ingiliz hükümetince kabul edilerek ve 10 Ocak 1840 tari¬hinde Penny Postage (yâni mektubun bütün Ingiltere dahi¬linde bir penny’lik pul ile yollanması) usulü tatbik edilerek ilk posta pulu 6 Mayıs 1840 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır.
Dünyaca Penny Biack olarak anılan bu pul üzerinde, Kra¬liçe Victoria’nın gençlik devrine ait bir portresi mevcuttur.

Victoria’nın resmi HollandalI ressam Villiam Mulreadi tara¬fından hazırlanmıştır. Bu pulun bir penny’ligi mavi ve iki penny’liği siyah renktedir. Bu pulların baskısı (Perkins, Ba¬son & Co.) matbaasında yapılmış olup, tabakada 12×20 olmak üzere 240 pul vardır. Bu reform ile memleket dahilindeki âdi mektuplar bir penny’lik ve taahhütlü mektuplar ise iki pen- ny’lik maktu bir ücrete tâbi olmuştur. Bu suretle pul, ödenen ücretin bir nevi makbuzu mahiyetini almıştır.
Posta pulunun ihdası ile, İngiltere posta idaresinin geli¬ri, 70.000 İngiliz Lirasından, 850.000 İngiliz Lirasına yüksel¬miştir”.
Dünyada ilk defa posta inkılâbını yapan ve posta pulu¬nu yaratan, Rowland Hill 1875 yılında vefat etmiştir.

İngiltere’deki bu reform kısa zamanda diğer devletlerce de benimsenmiştir. İngiltere’den sonra aynı yıl yani 1840 da Brezilya,

İlk Brezilya pulları

1845 te Amerika, 1849 da Almanya (Bavyerada),

İlk Amerika Devletleri pulları İlk Almanya Bavyera pulları

1850 de Fransa ve Belçika, 1852 de Şili ve Hollanda, 1853 te Portekiz, 1857 de Rusya, 1863 te Türkiye, 1866 da Mısır, 1868 de İran, 1871 de Japonya, 1878 de Çin hükümetleri tarafından da posta pulları çıkarılmıştır.

Fransa Belçika Şili Hollanda

Portekiz Rusya Mısır İran Japonya
Türkiye’de ilk posta pulu 13 Ocak 1863 tarihinde (Tuğ ralı pullar) çıkarılmıştır.